De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

De oorsprong van Dalton

De Daltonpedagogiek is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Als schoolkind had ze het moeilijk en demotiverend gevonden om alsmaar stil te zitten, alsmaar te luisteren, te oefenen en te herhalen. Het had haar leergierigheid getemperd, constateerde ze. Eenmaal zelf lerares op een basisschool, in 1905, wilde ze het anders doen. Dat moest ook wel: het bleek onmogelijk om op een eenmansschooltje volgens de voorgeschreven methodes klassikaal les te geven. Het was een klas met zo'n veertig leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus! Parkhurst kwam met een simpele en ingenieuze oplossing: zij zette de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof overboord en vroeg de kinderen zélf te kiezen uit de aangeboden leerstof, eigen leerprogramma's te maken. Leerling en leerkracht gingen als het ware een samenwerkingsverband aan, waarbij de leerling zich verplichtte het zelf gekozen leerdoel binnen een bepaalde tijd te bereiken. De leerkracht beloofde te helpen, indien nodig.

Van 1913 tot 1915 werkte Parkhurst aan de theoretische onderbouwing van haar onderwijskundige visie. In die jaren werkte ze in Italië samen met de beroemde pedagoge Maria Montessori. Terug in de Verenigde Staten bracht zij haar uitgewerkte ideeën verder in de praktijk. Rond 1918 kwam ze in contact met de zeer welgestelde familie Crane uit de stad Dalton (Massachusetts). Ze gaf daar één jaar les aan de dochter des huizes en probeerde haar ideeën te introduceren op de plaatselijke High School. Toen dat niet lukte, vertrok ze naar New York. Met financiële steun van de familie Crane opende ze daar in 1919 The Childrens's University School. Deze werd in 1920 omgedoopt tot The Dalton School, naar de woonplaats van haar geldschieters. De school bestaat tot op de dag van vandaag.

In 1922 zette Parkhurst haar pedagogiek uiteen in het boek 'Education on the Dalton Plan', waarin zij haar drie principes: vrijheid in gebondenheid ('freedom' in tegenstelling tot 'liberty'), zelfstandigheid en samenwerken preciseerde. Ook legde ze uit hoe leren door instructie in evenwicht kon zijn met actief probleem oplossend leren. Parkhurst gaf in haar boek geen toelichting op haar drie pedagogische uitgangspunten. Voor haar was het klip en klaar dat onderwijs alleen via principes vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking de natuurlijke groei van de persoonlijke weerbaarheid van kinderen kan bevorderen, wat nodig is om een eigen leven te leiden.

Voor Parkhurst was er geen scheiding tussen onderwijs en opvoeding, kennis- en cultuuroverdracht, en tussen karakter- of gewetensvorming. Haar stond een school voor ogen waar kinderen leren terwijl ze in hun waarde worden gelaten, door hen verantwoordelijk te laten zijn voor het eigen leerproces. Het ging Parkhurst om zowel intellectuele vorming als om de ontwikkeling van het karakter en ontwikkeling van eigenschappen die een mens nodig heeft als lid van de samenleving. Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen kan men hen op de samenleving voorbereiden, meende ze.

Parkhurst onderkende het spanningsveld tussen de maatschappelijke functie van de school en de opdracht het individu te ontwikkelen. Zij zag het als een pedagogische randvoorwaarde dat kinderen van jongs af aan kunnen ervaren dat vrij zijn, zelfstandig zijn en samenwerken begrensd worden door de eigen capaciteiten èn door de groep. De school diende rekening te houden met en respect te hebben voor kennis en vaardigheden die de leerlingen buiten school opdeden.

Parkhurst's Daltonschool vond navolging in de Verenigde Staten en Europa. Al snel werden er Daltonscholen opgericht in Engeland. In Nederland werd in 1928 de eerste Daltonschool gesticht. Het tegenwoordige Daltononderwijs baseert zich nog steeds op de ideeën van Parkhurst.

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker
Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: k.witteman@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |