De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en het team van leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

Samenstelling
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens drie jaar.

De MR van de Tweemaster bestaat uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden).
 

 

 

Namens de leerkrachten:
Carina de Visser, groep 1/2A
Michelle groenendijk, groep 3/4

 

Namens de ouders:
Yvo van Heijningen, voorzitter, vader van Latif gr.3
Pascale Klop, moeder van Liam gr.1/2B


Onderwerpen
In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft, geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan gaan over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of de tussenschoolse opvang.
Ook staan verplichte zaken als bijvoorbeeld het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan, de schoolgids en het veiligheidsbeleid op de agenda van de MR.

 

Rechten
De MR denkt mee en geeft raad op beleidsmatig niveau (overlegrecht). Er wordt op gelet of de juiste procedures worden gevolgd (informatierecht, instemmingsrecht en/of adviesrecht). Op haar beurt kan de MR elk standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd (initiatiefrecht). Deze rechten zijn, afhankelijk van het onderwerp, verschillend voor de oudergeleding en de personeelsgeleding. Wanneer van welk recht gebruik gemaakt mag worden staat in de Wet Medezeggenschapsraad en in een daarvan afgeleid reglement.
De MR streeft er naar de belangen van alle geledingen zo goed mogelijk te dienen. In de MR gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan. De MR is geen “klachtencommissie” voor persoonlijke vragen of zaken.

 

Vergaderingen
De directeur kan bij de MR vergadering aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het bestuur, als informatiebron en als vraagbaak. Zij heeft tot taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. Agendapunten over personen of zaken die nog onder embargo zijn, zijn niet openbaar. We verzoeken u uw komst tevoren te melden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 22.00 uur. De data vindt u op de jaarkalender. De notulen van de vergaderingen worden na vaststelling op de website geplaatst.

Contact
U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken via e-mailadres

mr@de-tweemaster.nl

 

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker
Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: k.witteman@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |