Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Basisondersteuning en extra ondersteuning

Om de basisondersteuning van alle kinderen in orde te hebben, zorgen wij als school voor een goede zorgstructuur. Hiermee werken wij aan het verbeteren van leerprestaties aan de hand van Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken. Dit houdt in dat wij voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen werken met plannen van groep 3 t/m 8.

Extra ondersteuning

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende blijkt, kunnen wij gebruikmaken van gelden voor extra ondersteuning. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt, kan deze ondersteuning worden aangevraagd door de intern begeleider. Deze aanvraag zal worden behandeld door het schoolondersteuningsteam: een team van specialisten op uiteenlopende vlakken rond de ontwikkeling van kinderen. Vaak volgt er een aansluitend onderzoek om te bepalen op welke manier de ondersteuning het meest effectief kan worden ingezet. 

Tweemaster bewerkt-187.jpg

Projectgroep Verrijking

Ieder kind is uniek en heeft recht op een eigen groei en ontwikkeling. Ieder kind groeit van een leerstofaanbod dat past bij de ontwikkeling en het leervermogen en ieder kind heeft recht op een uitdagende leeromgeving. Vanuit deze visie krijgt het onderwijs aan de (hoog) begaafde leerlingen van de school een plek die past bij de zorgstructuur van de school. Dit betekent dat deze leerlingen onderwijs krijgen binnen de kaders van het handelingsgericht werken en uitgedaagd worden op hun eigen niveau. Op De Tweemaster werken we met de aanpak van Briljant Onderwijs.

Het is van belang dat er verbinding is tussen het aanbod in de plusklas en de reguliere klas, zodat de ontwikkeling van leerlingen optimaal gevolgd en begeleid kan worden. Leerlingen nemen hun opdrachten mee naar de eigen klas. De groepsleerkracht kan daardoor eenvoudig inzien aan welke leervragen en persoonlijk leerdoel iedere leerling werkt en wat de wekelijkse planning is.